Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem sklepu internetowego jest spółka pod firmą

PREMA SA

00-071 Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 47/51

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000029405; kapitał zakładowy:3.031.870,00 PLN; kapitał zakładowy opłacony:3.031.870,00 PLN;tel.: (022) 5349600; NIP: 525-15-51-237; REGON: 012195247.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramachsklepu internetowego;
 4. Sklep internetowy (Sklep)- serwis internetowy dostępny podadresem www., zapośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar- produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzySklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej- ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnegopod adresem http://sklep.prema.com.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniuusług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Sklep gwarantuje poprawne działania sklepu internetowego pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub
  2. Google Chrome w wersji 25lub nowszej, lub
  3. Mozilla Firefox w wersji 20lub nowszej
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768pikseli.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisuhttp://sklep.prema.com.pl/oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

Ogólne zasady działania Sklepu

 1. Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów poprzez sieć.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny we wszystkie dni w roku.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich.
 5. Wszystkie podawane ceny są cenami netto, do których będzie naliczany podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej oraz koszty transportu czy ubezpieczenia, jeżeli takie będą miały miejsce.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (np. przeceny, promocje). Zmiana cen nie dotyczy zamówień już złożonych przez Klientów i przyjętych do realizacji.
 8. Podane ceny obowiązują tylko w sklepie.
 9. Złożenie zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem sklepu oraz jego pełną akceptację.
 10. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Dostawa

Ceny i metody płatności

Zapłata za zamówiony towar może nastąpić:

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Reklamacje dotyczące Towarów

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przezSklepza zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgodySklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dlaSklepu,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep.prema.com.pl/, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam".
  6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepemumowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  1. Zamawiane towary dostarczane są na koszt Klienta przez firmę spedycyjną DHL wg obowiązującego cennika tej firmy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3.
  2. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
  3. Koszty przesyłek do Klienta ponosi sklep, jeżeli jednorazowa wartość zamówienia będzie wyższa niż 500,00 zł netto.
  4. Na żądanie Klienta przesyłka zostanie ubezpieczona za dodatkową opłatą.
  5. Klient może również może odebrać towar osobiście zgłaszając się pod wskazany przez sklep adres.
  1. gotówką - w przypadku odbioru własnego;
  2. kartą płatniczą - zamówienie może zostać przyjęte przez sklep wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego płatności kartami w Internecie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości autoryzacji transakcji;
  3. przelewem bankowym - na konto Bank Handlowy SA nr konta: 84 1030 1508 0000 0008 0143 7001 PREMA SA, ul. Krakowskie Przedmieście 47/51; 00-071 Warszawaz tym, iż na przelewie w polu „tytułem" należy podać numer zamówienia.
  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adresul. Poznańska 86/88; 05-850 Jawczyce k. Warszawy
  2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres PREMA SA - Magazyn Centralny 61-121 Poznań; ul. Wrzesińska 14.
   Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
  1. PREMA SA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adresul. Poznańska 86/88; 05-850 Jawczyce k. Warszawy.
  3. PREMA SA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  1. PREMA SApodejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:ul. Poznańska 86/88; 05-850 Jawczyce k. Warszawy, mailowo pod adres sklep@prema.com.pllub przy użyciu formularza kontaktowego.
  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  4. PREMA SA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzyPREMA SA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PREMA SA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęPREMA SA.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.